Pracodawca i osoba kierująca pracownikami nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. (art. 237 § 1 Kodeksu Pracy) Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie szkoleń okresowych w tym zakresie. ( art. 237 § 2Kodeksu Pracy)

Szkolenia BHP są organizowane zgodnie z wymaganiami uregulowanymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 180 , poz. 1860 z późn. zm.). Szkolenie bhp kończy się egzaminem i wydaniem imiennego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Każdy
z uczestników szkolenia otrzymuje materiały dydaktyczne.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 138 poz. 931)

  • Ocena zagrożenia wybuchem
  • Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem
  • Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem
  • Ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej na stanowiskach pracy
  • Realizacja audytów pod kątem bezpieczeństwa wybuchowego na terenie zakładu pracy

* dokumentację stworzoną zgodnie z wymaganiami prawnymi

Szkolenia stacjonarne

Możemy przyjechać do Ciebie. Uzgodnij tylko termin i zakres szkolenia.

Samokształcenie kierowane – dla wybranych grup pracowniczych

Otrzymasz od Nas materiały dydaktyczne i udostępnimy kontakt z ekspertem.


Korzystając z naszej usługi szkoleniowej otrzymujesz:

  • Szkolenie prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów w oparciu o prezentacje multimedialne oraz filmy
  • Materiały dydaktyczne dla wszystkich uczestników szkolenia
  • Program szkoleń dostosowany do profilu Twojej firmy spełniający wymagania prawne
  • Szkolenia z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa wybuchowego oraz procesowego prowadzone przez specjalistów tej dziedziny
  • Dokumentację stworzoną zgodnie z wymaganiami prawnymi