Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami ) Pracodawca ma obowiązek dokonania oceny ryzyka zawodowego w formie udokumentowanej oraz poinformowania pracowników o wynikach tejże oceny.

Oszacowanie ryzyka zawodowego i uświadomienie pracowników o zagrożeniach jakie wynikają z pracy przez nich wykonywanej oraz wprowadzenia działań profilaktycznych to najważniejszy krok do eliminacji zdarzeń wypadkowych w Twojej firmie.

Ocenę ryzyka zawodowego opracowujemy metodami:

 • RISC Score
 • PN-N-18002

Korzystając z naszej usługi wykonania oceny ryzyka zawodowego w Twojej firmie otrzymujesz:

 • Szkolenie prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów
  w oparciu o prezentacje multimedialne oraz filmy
 • Charakterystykę stanowisk pracy
 • Identyfikację zagrożeń występujących na stanowisku pracy
 • Oszacowanie ryzyka związanego z wykonywaną pracą
 • Przedstawienie wyników oceny w formie kart oceny ryzyka zawodowego
 • Doradztwo w zakresie działań mających na celu eliminację lub ograniczenie oszacowanych zagrożeń
 • Gotowe druki do podpisu dla każdego pracownika, świadczące o zaznajomieniu się z treścią danej oceny ryzyka zawodowego