Zgodnie z art. 2374 Kodeksu pracy oraz § 41 ust.1 rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje BHP.

Skorzystaj z naszej pomocy. Sporządzimy instrukcje BHP wymagane zgodnie z profilem Twojej firmy.

Nasza oferta obejmuje m.in. sporządzenie lub aktualizację:

Instrukcji bhp stosowanych w Twojej firmie procesów technologicznych

  • Instrukcje bhp na każde stanowisko pracy
  • Instrukcji bhp maszyn i urządzeń technicznych wykorzystywanych w zakładzie pracy
  • Instrukcji postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
  • Instrukcji udzielania pierwszej pomocy

Grupa naszych specjalistów sporządzi instrukcje bhp, które będą przede wszystkim czytelnej zrozumiałe dla odbiorców.

Korzystając z naszej usługi sporządzenia instrukcji bhp otrzymujesz:

  • Gotowy pakiet zamówionych instrukcji bhp w wersji papierowej oraz multimedialnej
  • Instrukcje BHP sporządzone zgodnie z wymaganiami prawnymi
  • Gotowe druki do podpisu dla pracowników, świadczące o zaznajomieniu się z treścią danej instrukcji BHP